Școala informală de IT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„YOU CAN MAKE IT”

Concurs promotional pentru consumatori

Data desfasurarii: 24 Mai 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Concursul promotional „YOU CAN MAKE IT” – “CASTIGA PE LOC UN CURS DE INTRO IN IT” (denumit in continuare „Concursul”) este organizat si desfasurat de EDUCATIE INFORMALA SA, in calitate de gestionara a initiativei „Școala informală de IT”, societate pe actiuni de tip inchis, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare „Organizatorul”). 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial“). 

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

− accesand site-ul www.scoalainformala.ro in sectiunea dedicata (accesibil si de pe mobil sau tableta). 

sau 

− printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr. 59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj. 

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Concursului, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe pagina de internet proprie: www.scoalainformala.ro in sectiunea dedicata (accesibil si de pe mobil sau tableta). 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1 Concursul este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, publicata în  Monitorul Oficial al României nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI PERIOADA 

3.1. Concursul va avea loc in data de 24 Mai 2023, in cadrul evenimentului “You can make IT”, eveniment organizat de Scoala informala de IT in Mun. Iasi, Str. Morilor Nr.56, Jud. Iasi (FAB LAB 3). 

3.2. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Concursul este adresat tuturor participantilor la evenimentul “You can make IT” – persoane fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data evenimentului, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti“). 

4.2. La acest Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau afiliatilor acestuia, ori ai celorlalte societati implicate in organizarea Concursului, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora). 

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE 

5.1. Organizatorul oferă un numar de 5 (cinci) vouchere cu 100 % discount la cursul de Intro in IT (https://scoalainformala.ro/cursuri/cursuri-it-incepatori-online/cursuri-introducere-in-it/), 


5.2. În urma tragerii la sorți electronice, se vor desemna 5 câștigători.

5.3.  Cei 5 câștigători vor primi, fiecare, câte un voucher cu 100% discount la cursul de Intro in IT, ce conține un cod promoțional aferent.


5.4. Codul promoțional este valabil până la data de 30 Iulie 2023, dată limită până la care posesorul voucherului se poate înscrie online la cursul de Intro in IT pentru a beneficia de 100% discount.


5.5. Discount-ul de 100% se aplică după ce participantul se înscrie cursul de Intro in IT prin completarea formularului de înscriere online disponibil la adresa https://scoalainformala.ro/cursuri/cursuri-it-incepatori-online/cursuri-introducere-in-it/  și este declarat ADMIS în urma procesului de selecție.


5.6. Discountul de 100 % se aplică în perioada 30 Iulie 2023 – 30 August 2023, chiar dacă acest curs va avea ca dată de începere o dată ulterioară. Data de începere este anunțată pe pagina cursului și poate suferi modificări în funcție de nr.  de înscrieri și durata procesului de selecție: https://scoalainformala.ro/cursuri/cursuri-it-incepatori-online/cursuri-introducere-in-it/ 

5.7. Deținerea voucherului cu 100% discount și completarea cu codul alfanumeric pe formularul de înscriere la cursul de Intro in IT NU ECHIVALEAZĂ CU ADMITEREA AUTOMATĂ. ȘCOALA INFORMALĂ DE IT ÎȘI REZERVĂ DREPTUL INALIENABIL DE A RESPINGE PARTICIPANTUL CARE NU ÎNDEPLINEȘTE CRITERIILE PROPRII DE ADMITERE ȘI TESTELE PREALABILE.

5.8. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 

5.9. In cadrul Concursului un participant unic poate castiga un singur premiu. 

5.10. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru participarea si inscrierea valabila in Concurs si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism: 

Pasul 1

Să participe la evenimentul You Can Make IT , în data de 24 Mai 2023, la FAB LAB 3 (Mun. Iasi, Str. Morilor Nr.56, Jud. Iasi). 

Pasul 2

Să se înregistreze la eveniment, completând formularul online pus la dispoziție la adresa htttps://scoalainformala.ro/you-can-make-it-iasi/ sau fizic, în timpul evenimentului, cu ajutorul echipei organizatorului, în intervalul orar precizat de organizator în Agenda evenimentului pentru „înregistrare participanți”

Pasul 3

Să publice un story din timpul evenimentului, pe Instagram sau pe Facebook, de pe contul personal, cu tag @Scoala informala de IT (Facebook) sau @scoalainformala (Instagram) și hashtag #YouCanMakeIT. Story-ul trebuie să fie public.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR 

7.1. Acordarea premiilor se va realiza prin tragere la sorți; tragerea se va desfășura LIVE, în cadrul evenimentului din 24.05.2023, prin intermediul platformei  https://wheelofnames.com/, platformă publică, ce nu aparține Organizatorului.

7.2. Prin extragerea prin tragerea la sorți electronică, se vor desemna 5 câștigători. Validarea câștigătorilor se va face urmărind toate condițiile de la Sectiunea 6 . Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate. 

7.3. Fiecare persoană al cărei nume a fost extras trebuie să facă dovada îndeplinirii Pasului 3 din Sectiunea 6. 

7.4. În cazul în care persoanele al căror nume a fost extras nu au îndeplinit conditiile din prezentul regulament, se va relua extragerea până la validarea a 5 câștigători ce respectă toate condițiile mentionate in Sectiunea 6.

7.5. PARTICIPAREA LA ACEST CONCURS PRESUPUNE ACCEPTUL PARTICIPANTILOR REFERITOR LA FAPTUL CA NUMELE, PRENUMELE, MATERIALELE VIDEO INSCRISE IN CONCURS SI PREMIUL CASTIGAT POT FI FACUTE PUBLICE PE PAGINA WEB DEDICATA CONCURSULUI, PE PAGINILE PROPRII ALE ORGANIZATORULUI DE PE RETELELE DE SOCIALIZARE, PRECUM SI IN ORICE MATERIALE / ACTIUNI DE PROMOVARE SI MARKETING. 

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE 

8.1. Prin participarea la Concurs Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea Concursului. 

8.2. Raspunderea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

8.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea: 

– cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; 

– pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti – nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de telefonie mobila etc; 

– erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea transmiterii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator; 

– imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; 

– derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc pagina web dedicata Concursului, cat si alte servicii de care functionalitatea paginii web dedicate si/sau a retelelor de socializare este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Concurs. 

8.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiului nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Concurs. 

8.5. Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile in Concurs care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. 

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Concursului. 

8.8. Organizatorul va acorda premiile numai in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. 

8.9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului si/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestui Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului. Incercarea de frauda va conduce la descalificarea respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi vreun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 9. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

9.1. Datele personale ale participantilor sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial. 

9.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 10. INCETAREA INAINTE DE TERMEN 

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Concursului, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Concursului. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Concursului prin intermediul paginii web dedicate. 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 

11.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Concursului conform Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Concursul cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 

SECTIUNEA 12. LITIGII 

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material din Cluj – Napoca. 

12.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Concursului se vor putea trimite catre Organizator la adresa sediului social din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj sau prin intermediul adresei de e-mail info@scoalainformala.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie/sesizare. 

12.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu: 

a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 

12.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data primirii.

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„YOU CAN MAKE IT”

Concurs promotional pentru consumatori

Data desfasurarii: 24 Mai 2023

– Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai 

Prin prezenta Anexa va aducem la cunostinta modul in care EDUCATIE INFORMALA SA si imputernicitii sai prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD). 

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre: 

EDUCATIE INFORMALA SA, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea operatorului de date, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

Email: dpo-siit@antria.io  

Cerere scrisa la adresa: ANTRIA TECHNOLOGIES SRL, Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, Str. Spatarei Nr.18, Jud. Teleorman. 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei – Pentru Participantii la Concurs vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, profil de pe retelele de socializare, precum si materiale video si informatii furnizate de Participant in cadrul Concursului; 

– Pentru Castigatorii Concursului, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: adresa de domiciliu, copie CI/BI, calitatea de castigator si premiul castigat. 

Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, prenumele, premiul castigat si materialele video castigatoare vor fi facute publice in mod gratuit pe paginile proprii ale Organizatorului (website si/sau retele de socializare), precum si in scop de promovare si marketing. 

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Concurs si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi premiul, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos. 

Participand la acest Concurs declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Educatie Informala SA aflata la urmatoarea adresa: https://scoalainformala.ro/termeni-si-conditii/  .

3. Scopul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea: 

 1. organizarii si desfasurarii Concursului; 
 2. participarii la Concurs a persoanelor vizate; 
 3. desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor; 
 4. atribuirii premiilor; 
 5. solutionarii cererilor participantilor la Concurs; 
 6. realizarea de rapoarte statistice si actiuni de marketing. 

4. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Concurs de a se inscrie si de a participa la prezentul Concurs cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului Oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Concursului. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul unor obligatii legale ale Organizatorului sau ale Operatorului (de exemplu in domeniul taxelor si in domeniul financiar-contabil), precum si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor proprii sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor proprii etc. 

Refuzul participantilor de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Concursului, participarii la Concurs si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului. 

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Concurs (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa. 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite persoanelor imputernicite de acesta pentru derularea Concursului (personal angajat / colaborator implicat), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau persoanele imputernicite trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior si catre alte companii afiliate ale Operatorului  ori parteneri ai Operatorului, din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament. 

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite pentru marketing direct al Operatorului sau companiilor sale afiliate, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Operatorului, precum si  societatilor care furnizeaza produse si servicii Operatorului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila. 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Concurs. 

Datele cu caracter personal ale Participantilor castigatori de premii vor fi stocate de Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc admiterea Participantului la cursul oferit de Organizator. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand si persoanelor imputernicite obligatii similare. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor la Concurs urmatoarele drepturi: 

 1. dreptul de informare; 
 2. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
 3. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
 4. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
 5. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
 7. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 
 8. dreptul la portabilitate a datelor; 
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; 
 10. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Responsabilului cu Protectia Datelor  – Antria Technologies Srl, cu sediul in Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, Str. Spatarei Nr.18, Jud. Teleorman, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo-siit@antria.io

De retinut: 

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni. 

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Responsabilul cu Protectia datelor nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera acestuia informatii suplimentare care sa permita identificarea. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. 

Operatorul se obliga sa impuna persoanelor imputernicite obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Persoane imputernicite, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului  / Persoanei imputernicite, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe paagina web dedicata Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

10. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.