Școala informală de IT

REGULAMENT CAMPANIE PROMOȚIONALĂ 

„CAMPANIE EUROPA FM”

PERIOADA CAMPANIEI: 15.04.2024 – 15.06.2024

I. Organizator

I.1 Campania promotionala (denumita in continuare și „Campania”) este organizata si desfasurata de EDUCATIE INFORMALA SA, in calitate de gestionara a initiativei „Școala informală de IT”, societate pe actiuni de tip inchis, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare „Organizatorul”).

I.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”)

I.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

− accesand pagina https://scoalainformala.ro/regulament-campanie-europa-fm/ (accesibila si de pe mobil sau tableta). 

sau 

− printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr. 59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 

I.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

I.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe pagina de internet proprie: www.scoalainformala.ro in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil si de pe mobil sau tableta). 

I.6. Temeiul legal al campaniei: Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, publicata în  Monitorul Oficial al României nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

II. Durata campaniei 

II.1 Campania „EUROPA FM” este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 15 Aprilie 2024 (ora 00:00:01 ora României GMT +2) – 15 Iunie 2024 (ora 23:59:59 ora României GMT + 2).

II.2 Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

III. Descrierea Campaniei

III.1 In perioada 15.04.2024 – 19.05.2024 Organizatorul EDUCAȚIE INFORMALĂ SA deruleaza o campanie promotionala pe Radio Europa FM, campanie constand in spoturi publicitare si concurs cu premii; în calitatea sa de prestator de servicii de învățământ alternativ și furnizor de programe de formare profesională Organizatorul va acorda un discount (reducere) de 100 (unasuta) EURO pentru orice persoană care se înscrie pe website-ul https://scoalainformala.ro/cursuri/ în perioada de derulare a campaniei la cursurile sau programele de formare profesională ale Scolii informale de IT .

III.2 Reducerea acordată în cadrul Campaniei NU SE CUMULEAZĂ cu niciun alt fel de reducere practicată de Școala informală de It;  în cazul în care pentru un anumit curs sau program de formare profesională Școala informală de IT practică o reducere mai mare, va avea prioritate această reducere, conform principiului celei mai avantajoase reduceri („caveat emptor”).

III.3 Exceptie de la prevederile Art. III.2 de mai sus o constituie Campania derulata in paralel de Organizator, respectiv Campania Techsylvania 2024 (detalii despre aceasta campanie se regasesc aici: https://scoalainformala.ro/regulament_campanie_techsylvania/).

III.4 Condiția esențială pentru a beneficia de discount-ul de 100 EURO este ca potențialul cursant sau beneficiar al programului de formare profesională, care a ascultat vreunul din spoturile publicitare la Europa FM, să se înscrie în perioada de derulare a Campaniei la unul din cursurile sau programele de formare profesională ale Organizatorului,  sa completeze in formularul de inscriere la rubrica „cod de reducere” sintagma „Europa FM” si sa incheie in mod valabil contractul de prestari servicii de invatamant alternativ / contractul de formare profesionala  cu privire la cursul pentru care a optat. Reducerea va fi acordată din costul total al cursului, după ce participantul se înscrie la unul din cursurile Școlii informale de IT, prin completarea formularului de înscriere online, parcurgerea etapei de selecție si incheierea contractului de prestari servicii / contractului de formare profesionala. În cazul în care plata cursului se va realiza în tranșe, reducerea aferentă se va aplica la ultima tranșă.

III.5  COMPLETAREA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE, ÎN PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI, LA UNUL DIN CURSURILE ȘCOLII INFORMALE DE IT NU ECHIVALEAZĂ CU ADMITEREA AUTOMATĂ A PARTICIPANTULUI DIN CAMPANIE LA CURSUL PENTRU CARE A OPTAT.  ȘCOALA INFORMALĂ DE IT ÎȘI REZERVĂ DREPTUL INALIENABIL DE A RESPINGE PARTICIPANTUL CARE NU ÎNDEPLINEȘTE CRITERIILE PROPRII DE ADMITERE ȘI TESTELE PREALABILE.

III.6  Reducerea de 100 EURO se acordă de către Organizatorul Campaniei si în condițiile în care potențialul cursant sau beneficiar al programului de formare profesională accesează o modalitate alternativă de plată a cursului sau programului de formare profesională, alta decât plata directă, prin intermediul unuia dintre partenerii Organizatorului – BCR, prin programul „Study-Up” sau Banca Transilvania, prin intermediul cardului de credit „Star BT”. 

III.7 Reducerea de 100 EURO se aplică pentru toate cursurile Scolii informale de IT unde sunt deschise înscrierile în perioada desfășurării Campaniei, chiar dacă aceste cursuri vor avea ca dată de începere o dată ulterioară incheierii Campaniei.

III.8  In calitate de Organizator al acestei Campanii, EDUCAȚIE INFORMALĂ SA nu își asumă  responsabilitatea  în cazul în care din motive independente de Organizator sau erorilor tehnice, participanții la această Campanie nu reușesc să completeze formularul de înscriere la cursurile existente pe pagina https://scoalainformala.ro/cursuri/.

III.9 Descrierea campaniei promotionale privind concursul cu premii ce se va derula pe Europa FM in perioada 13.05.2024 – 17.05.2024 va constitui obiectul unui Regulament distinct, ce va fi disponibil atat pe website-ul www.europafm.ro, cat si pe pagina de web a Organizatorului prezentei Campanii, respectiv www.scoalainformala.ro .

IV. Condiții de participare

IV.1 Campania se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice prin reprezentanții sau angajații acestora, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul în România, rezidenți sau cu domiciliul în străinătate, care au capacitate de exercițiu deplină – vârsta minimă de 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei.

IV.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului sau afiliatilor acestuia, ori ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora). 

IV.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

V.  Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

V.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial. 

V.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. 

VI. Incetarea campaniei 

VI.1  Prezenta campanie promoțională va înceta la finalul perioadei de derulare menționată la pct.II din prezentul Regulament.

VI.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin intermediul Site-ului propriu www.scoalainformala.ro

VII. Forța majoră

VII.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

VII.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

VIII. Litigii 

VIII.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material din Cluj – Napoca. 

VIII.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite în format fizic catre Organizator, la adresa sediului social din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj sau prin intermediul adresei de e-mail info@scoalainformala.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data încetării Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie/sesizare. 

VIII.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu: 

a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 

VIII.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data primirii. 

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„EUROPA FM” 

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 15 Aprilie 2024 – 15 Iunie 2024

– Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai 

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care EDUCATIE INFORMALA SA si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD). 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre: 

EDUCATIE INFORMALA SA, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Operatorul”), persoana juridica romana, in calitate de operator de date.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea operatorului de date, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

Email: dpo@scoalainformala.ro  

Cerere scrisa la adresa: Cabinet Individual Avocat Filip Cosmin Ioan, Sat Mociu, Comuna Mociu, Str. Salcamului Nr.2, Jud. Cluj. 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 

Pentru Participantii la Campanie vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, profil de pe retelele de socializare, precum si eventuale materiale video si informatii furnizate de Participant in cadrul Campaniei; 

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a beneficia de reducerea ce face obiectul Campaniei, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos. 

Participand la aceasta Campanie declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Educatie Informala SA aflata la urmatoarea adresa: https://scoalainformala.ro/termeni-si-conditii/   .

3. Scopul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea: 

i organizarii si desfasurarii Campaniei; 

ii participarii la Campanie a persoanelor vizate; 

iii desemnarii, contactarii si validarii persoanelor beneficiare ale reducerii primite în cadrul Campaniei; 

iv incheierii contractelor de prestari servicii de invatamant alternativ si inregistrarii persoanelor beneficiare ale Campaniei in programele de formare profesionala ale Organizatorului;

v solutionarii cererilor participantilor la Campanie; 

vi realizarea de rapoarte statistice si actiuni de marketing. 

4. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a participa la prezenta Campanie, cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului Oficial si de a li se oferi reducerea din cadrul Campaniei. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul unor obligatii legale ale Organizatorului sau ale Operatorului (de exemplu in domeniul taxelor si in domeniul financiar-contabil), precum si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor proprii sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor proprii etc. 

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii beneficiilor Campaniei, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului. 

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa. 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite persoanelor imputernicite de acesta pentru derularea Campaniei (personal angajat / colaborator implicat in Campanie), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau persoanele imputernicite trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior si catre alte companii afiliate ale Operatorului  ori parteneri ai Operatorului, din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament. 

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite pentru marketing direct al Operatorului sau companiilor sale afiliate, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Operatorului, precum si societatilor care furnizeaza produse si servicii Operatorului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila. 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor care vor beneficia de campania de reducere prin completarea formularului de înscriere la cursuri sau programe de formare profesională, însă care nu vor fi declarate admise sau nu vor dori să urmeze vreunul din cursurile sau programele de formare profesională ale Școlii informale de IT, vor fi stocate de Operator timp de 3 ani. Datele cu caracter personal ale Participantilor care vor urma în mod efectiv unul din cursurile Școlii informale de IT vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand si persoanelor imputernicite obligatii similare. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

i dreptul de informare; 

ii dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

iii dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

iv dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

v dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;

vi dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

vii dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

viii dreptul la portabilitate a datelor; 

ix dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; 

x dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii la Campanie isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Responsabilului cu Protectia Datelor  – Cabinet Individual Avocat Filip Cosmin Ioan, cu sediul in Sat Mociu, Comuna Mociu, Str. Salcamului Nr.2, Jud. Cluj, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@scoalainformala.ro

De retinut: 

• Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni. 

• Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Responsabilul cu Protectia Datelor nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera acestuia informatii suplimentare care sa permita identificarea. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. 

Operatorul se obliga sa impuna persoanelor imputernicite obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Persoane imputernicite, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului  / Persoanei imputernicite, in scopul participarii la Campanie și obținerii beneficiului decurgând din aceasta. 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

10. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.