Școala informală de IT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„#ȘiTUPoți”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 19 Octombrie 2021 – 22 Noiembrie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „#ȘiTUPoți” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de EDUCATIE INFORMALA SA, in calitate de gestionara a initiativei „Școala informală de IT”, societate pe actiuni de tip inchis, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare „Organizatorul”). 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial“). 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

− accesand site-ul www.scoalainformala.ro in sectiunea Regulament Campanie #ȘiTUPoți din footer (accesibil si de pe mobil sau tableta). 

sau 

− printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr. 59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare. 

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe pagina de internet proprie: www.scoalainformala.ro in sectiunea Regulament Campanie #ȘiTUPoți din footer (accesibil si de pe mobil sau tableta). 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, publicata în  Monitorul Oficial al României nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 19.10.2021 (ora 12:00:01, ora Romaniei) – 21.11.2021 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei) (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), prin intermediul postei electronice la adresa: info@scoalainformala.ro si prin intermediul WhatsApp la numarul de telefon:  0744 679 530.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. Campania este adresata tuturor absolventilor Scolii informale de IT – persoane fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti“). 

4.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului sau afiliatilor acestuia, ori ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora). 

4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE 

5.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Premiul I, în valoare de 4.724,99 RON: iPhone 13 + voucher transmisibil 100 EUR discount* orice curs din oferta Scolii informale de IT;

Premiul II, în valoare de 1.189,99 RON: Robot aspirare  + voucher transmisibil 100 EUR discount orice curs din oferta Scolii informale de IT

Premiul III, în valoare de 699, 99 RON: Ceas smartwatch Samsung Galaxy Watch + voucher transmisibil 100 EUR discount orice curs din oferta Scolii informale de IT

Premiul IV, în valoare de 139,99 RON: Boxă inteligentă Google Home mini + voucher transmisibil 100 EUR discount orice curs din oferta Scolii informale de IT

*Nota: Voucherul cu discount de 100 EUR este transmisibil și se poate utiliza în perioada 22 Noiembrie 2021 – 31 Decembrie 2021

Valoarea totala estimata a premiilor este de 6.754,96 RON + 500 EUR (vouchere). 

5.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 

5.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu. 

5.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: contravaloarea accesului la internet). 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

6.1. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism: 

Pasul 1. 

Participantul trebuie sa raspunda la întrebarea „Cum ți-a schimbat viața Școala informală de IT?” într-un video motivațional, prin care să îi inspire pe cei din comunitatea sa.  La finalul materialului video participantul trebuie sa transmita indemnul:  Și Tu Poți!

Pasul 2: 

Participantul trebuie sa publice video-ul pe Instagram (Story) și / sau pe Facebook.

De asemenea:

✔️ Participantul trebuie sa isi dea check-in la Școala informală de IT.  ✔️Participantul trebuie sa foloseasca hashtag-ul #ȘiTuPoți. ✔️ Participantul trebuie sa dea tag paginii Scolii informale de IT. 

Pasul 3: 

Participantul trebuie sa transmita prin posta electronica la adresa de e-mail info@scoalainformala.ro sau prin WhatsApp la numarul  de telefon 0744 679 530 video-ul și statisticile cu numarul de vizualizări obținute in perioada 19.10.2021, ora 12:00:01  – 15.11.2021, ora 23:59:59.

Materialele video si statisticile vor putea fi transmise de catre participanti pana in data de 21.11.2021, ora 23:59:59.

6.2. Un participant unic, identificat prin adresa de e-mail, are dreptul sa se inscrie in Campanie cu mai multe materiale video, sporindu-si astfel sansele de castig, insa poate castiga doar un singur premiu. 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR 

7.1 Desemnarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul Campaniei se va face conform urmatoarelor criterii de jurizare:

 • Număr Afișări – Story pentru Instagram
 • Număr Vizualizări – Video pentru Facebook
 • Respectarea celor 3 pași descriși în Secțiunea 6, Mecanismul Campaniei

7.2. Membrii Comisiei de jurizare sunt persoane anume desemnate de Organizator din cadrul conducerii si personalului propriu si sunt in numar de 3 (trei).

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR 

8.1. Ulterior desemnarii castigatorilor in baza criteriilor de jurizare prevazute in Sectiunea 7, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament. 

8.2. Organizatorul va transmite in data de 22 Noiembrie 2021 pe adresa de e-mail lista castigatorilor premiilor Campaniei.

8.3. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin intermediul adresei de e-mail utilizate la inscrierea in Campanie; adresa de e-mail utilizata serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora in vederea inmanarii premiilor. 

8.4. In cadrul e-mail-ului, Participantului i se va solicita sa declare urmatoarele informatii: nume si prenume complet, numar de telefon, adresa de livrare premiu; totodata Participantilor desemnati castigatori ai premiilor I – III li se va solicita sa trimita copia cartii de identitate in termen de maximum 3 zile lucratoare**. 

** Solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat premiile I – III acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal – conform Art. 108 – 110)

8.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc oricare din conditiile de validare de mai sus sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie pentru acordarea tuturor premiilor, in conformitate cu cele mentionate la pct.8.7 de mai jos. In cazul in care vreunul dintre premii nu va putea fi acordat, acesta va ramane in proprietatea Organizatorului. 

8.6. Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresa indicata de catre acestia in cadrul procesului de validare, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor.  

Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acestia. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. 

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze Campania si sa nu acorde niciun fel de premiu in cazul in care Campania nu intruneste un numar minim de 20 Participanti. In aceasta situatie Organizatorul va anunta pe canalale de comunicare faptul ca a anulat Campania si nu va mai acorda niciun premiu. Participantii inscrisi pana la momentul anularii nu vor putea solicita antrenarea vreunei raspunderi sau plata vreunei despagubiri din partea Organizatorului. 

8.8. Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acestia. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. 

8.9. PARTICIPAREA LA ACEASTA CAMPANIE PRESUPUNE ACCEPTUL PARTICIPANTILOR REFERITOR LA FAPTUL CA NUMELE, PRENUMELE, MATERIALELE VIDEO INSCRISE IN CAMPANIE SI PREMIUL CASTIGAT POT FI FACUTE PUBLICE PE SITE-UL ORGANIZATORULUI, PE PAGINILE PROPRII DE PE RETELELE DE SOCIALIZARE, PRECUM SI IN ORICE MATERIALE / ACTIUNI DE PROMOVARE SI MARKETING. 

8.10. In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator, el va ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE 

9.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii. 

9.2. Raspunderea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

9.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea: 

– pentru inscrierile incomplete sau incorecte, precum si pentru inscrierile trimise inainte sau dupa Perioada Campaniei; 

– eventualele dispute legate de adresa de e-mail folosita la inscrierea in Campanie; 

– cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; 

– pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea intarziata a e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de curent electric etc); 

– pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti – nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de telefonie mobila etc; 

– erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea transmiterii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator; 

– imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; 

– derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc Site-ul Campaniei , cat si alte servicii de care functionalitatea Site-ului Campaniei si/sau a retelelor de socializare este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie. 

9.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiului nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie. 

9.5. Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile in Campanie care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare. 

9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. 

9.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei. 

9.8. Organizatorul Campaniei va acorda premiile numai in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. 

9.9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va conduce la descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi vreun premiu in cadrul Campaniei. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial. 

10.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE 

11.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul. 

11.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei pe e-mail sau prin intermediul Site-ului Campaniei www.scoalainformala.ro , in sectiunea dedicata Campaniei. 

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA 

13.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 

SECTIUNEA 14. LITIGII 

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material din Cluj – Napoca. 

14.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre Organizator, la adresa sediului social din Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj sau prin intermediul adresei de e-mail info@scoalainformala.ro, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie/sesizare. 

14.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu: 

a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 

14.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data primirii. 

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„#ȘiTUPoți”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 15 Octombrie 2021 – 22 Noiembrie 2021

– Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai 

Prin prezenta anexa va aducem la cunostinta modul in care EDUCATIE INFORMALA SA si imputernicitii sai prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal si in care asigura protectia acestora, conform legislatiei aplicabile in materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD). 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre: 

EDUCATIE INFORMALA SA, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.59-61, Cladirea C6, Etaj IV, Jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J12/1483/2015, Cod Unic de Inregistrare 34526760, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Operatorul), persoana juridica romana, in calitate de operator de date.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea operatorului de date, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

Email: dpo-siit@antria.io  

Cerere scrisa la adresa: ANTRIA TECHNOLOGIES SRL, Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, Str. Spatarei Nr.18, Jud. Teleorman. 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

– Pentru Participantii la Campanie vor fi prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, profil de pe retelele de socializare, precum si materiale video si informatii furnizate de Participant in cadrul Campaniei; 

– Pentru Castigatorii Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: adresa de livrare a premiului, semnatura (pe procesul verbal de predare-primire premiu), copie CI/BI, calitatea de castigator si premiul castigat. 

Copia actului de identitate (CI/BI) va fi folosita exclusiv in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat premiile I – III acordate in cadrul prezentei Campanii depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal). 

Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, prenumele, premiul castigat si materialele video castigatoare vor fi facute publice in mod gratuit pe paginile proprii ale Organizatorului (website si/sau retele de socializare), precum si in scop de promovare si marketing. 

Pentru a putea participa si pentru a putea fi inscrisa in Campanie si astfel pentru a putea fi eligibila de a primi premiul, persoana vizata trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, în scopurile prezentate mai jos. 

Participand la aceasta Campanie declarati ca ati citit si ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate a Educatie Informala SA aflata la urmatoarea adresa: https://scoalainformala.ro/termeni-si-conditii/  .

3. Scopul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea: 

 1. organizarii si desfasurarii Campaniei; 
 2. participarii la Campanie a persoanelor vizate; 
 3. desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor; 
 4. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Operatorului; 
 5. solutionarii cererilor participantilor la Campanie ; 
 6. realizarea de rapoarte statistice si actiuni de marketing. 
4. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in principal in temeiul consimtamantului participantilor la Campanie de a se inscrie si de a participa la prezenta Campanie cu respectarea si acceptarea prevederilor Regulamentului Oficial si de a li se oferi, daca va fi cazul, premiile in cadrul Campaniei. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate si in temeiul unor obligatii legale ale Organizatorului sau ale Operatorului (de exemplu in domeniul taxelor si in domeniul financiar-contabil), precum si in temeiul interesului legitim al Operatorului, cum ar fi: exercitarea sau apararea drepturilor sau intereselor proprii sau ale altor persoane inaintea instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocatilor, consultantilor proprii etc. 

Refuzul participantilor la Campanie de a furniza datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea acestora determina imposibilitatea organizarii si desfasurarii Campaniei, participarii la Campanie si oferirii premiilor, precum si imposibilitatea realizarii intereselor legitime ale Operatorului. 

Operatorul nu ia decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor participantilor la Campanie (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la acestia sau care sa ii afecteze intr-un mod similar într-o masura semnificativa. 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite persoanelor imputernicite de acesta pentru derularea Campaniei (personal angajat / colaborator implicat in Campanie), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul sau persoanele imputernicite trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

De asemenea, datele personale vor fi transferate ulterior si catre alte companii afiliate ale Operatorului  ori parteneri ai Operatorului, din state membre sau ne-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii, in scopul stocarii lor pe server si contactarii in scopul mentionat in prezentul Regulament. 

Datele personale vor mai putea fi dezvaluite pentru marketing direct al Operatorului sau companiilor sale afiliate, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din partea Operatorului, precum si  societatilor care furnizeaza produse si servicii Operatorului, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica; alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii. 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale participantilor, in temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila. 

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 30 de zile de la livrarea/ oferirea premiilor, cu exceptia situatiilor in care au fost formulate reclamatii cu privire la premiile acordate, caz in care datele vor fi pastrate pana la solutionarea acestor reclamatii. Datele cu caracter personal ale Participantilor nu sunt utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie. 

Datele cu caracter personal ale Participantilor castigatori de premii in valoare de sub 600 lei vor fi stocate de Operator timp de 3 ani. Datele cu caracter personal ale Participantilor castigatori de premii in valoare de peste 600 lei vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand si persoanelor imputernicite obligatii similare. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

 1. dreptul de informare; 
 2. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
 3. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
 4. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
 5. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 6. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
 7. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 
 8. dreptul la portabilitate a datelor; 
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri; 
 10. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior sau pot adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Responsabilului cu Protectia Datelor  – Antria Technologies Srl, cu sediul in Sat Orbeasca de Sus, Comuna Orbeasca, Str. Spatarei Nr.18, Jud. Teleorman, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo-siit@antria.io

De retinut: 

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni. 

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Responsabilul cu Protectia datelor nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera acestuia informatii suplimentare care sa permita identificarea. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. 

Operatorul se obliga sa impuna persoanelor imputernicite obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator/ Persoane imputernicite, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului  / Persoanei imputernicite, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa 1 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara insa a afecta in mod negativ sau a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

10. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.